Salmonella Dublin i permanent smittede kvægbesætninger

Salmonella Dublin

Salmonella Dublin er den vigtigste salmonellatype i dansk kvægbrug. På grund af dens aggressive form når mennesker smittes og dens økonomiske betydning for kvægbrugeren blev der i 2007 etableret et bekæmpelsesprogram, der har til formål at udrydde bakterien fra danske besætninger ved udgangen af år 2016.

Efter en succesfuld start, og til trods for stramninger i form af øgede krav til smittede besætninger og opdeling af landet i to zoner, står udviklingen i stampe. Der er vedvarende en hale af ca. 7 % smittede besætninger, og der efterspørges fra erhvervets side viden om årsagerne hertil for at kunne beslutte den mest rationelle fremgangsmåde til at fjerne smitten i de resterende besætninger.

Det er uvist, hvorfor det er så vanskeligt at bekæmpe smitten i disse besætninger, da nogle besætninger slipper forholdsvis nemt af med den. Det kan skyldes, at besætningerne er vedvarende smittet med en særlig miljøresistent Salmonella Dublin-type, eller at de gensmittes fra ukendte kilder.

Projektet

Projektets formål er at afklare om besætninger, der positive over længere tid ibekæmpelsesprogrammet, er vedvarende smittet med den samme bakterietype eller gensmittes med nye typer, og om de Salmonella Dublin typer, der forekommer i vedvarende smittede besætninger, genetisk adskiller sig fra typerne i besætninger, der hurtigt renser sig.

Det er nu endelig muligt ved hjælp af DNA-sekventering at afgøre forskellen på to Salmonella Dublin-bakterier. Derved kan smittemønstre og årsager til vedvarende smitte undersøges entydigt. Skyldes vedvarende smitte forekomst af den samme bakterie over tid, eller kommer der nye typer til? Og er der grundlæggende forskel på Salmonella Dublin bakterien  i permanent smittede besætninger kontra besætninger, der renser sig eller nysmittes?

Projektet kombinerer DNA-sekventering af allerede indsamlede salmonellabakterier fra de sidste 10 år med epidemiologiske analyser af smitteveje, risikofaktorer for smitte mellem besætninger og persistens i besætningerne gennem denne periode. Den erhvervede viden omsættes i forslag til nye bekæmpelsestiltag i berørte besætninger.

De centrale forskere er:

  • Professor John Elmerdahl Olsen, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Københavns Universitet
  • Professor Liza Rosenbaum Nielsen, Institut for Produktionsdyr og Heste, Københavns Universitet
  • Specialkonsulent Gitte Sørensen, Fødevareinstituttet, Danmark Tekniske Universitet.

Financiering

Projektet er finansieret af Promilleafgiftsfonde for landbrug med DKK472.000 og løber fra 15.8.-31.12.2016.

Offentliggørelse

Alle resultater vil være offentligt tilgængelige

  • DNA sekvenser deponeres i databasen Genbank
  • Resultater af øvrige analyser offentliggøres på indeværende side senest 01.09.2017, i form af henvisning til publikationer i fagtidsskrifter og populærvidenskabelige tidsskrifter