Tarmsundhed

Projektleder: Professor Jens Peter Nielsen, e-mail: jpni@sund.ku.dk

Baggrund:

En række samarbejdsprojekter mellem KU og VSP har i de senere år vist, at diarre og tarmsundhed ikke håndteres optimalt hos de danske smågrise. Det er bl.a. påvist, at i de staldsektioner som svineproducenterne ikke mener, kræver behandling i vand/foder, der har omkring 33% af grisene diarre og cirka 50% har en eller flere tarminfektioner. Konsekvenserne er specielt forringet foderudnyttelse men også suboptimal effekt af antibiotikaanvendelse samt potentielt forringet dyrevelfærd. Resultaterne fra ovenstående danske forskningsprojekter har skabt et grundlag for udvikling og afprøvning af nye strategier til optimering af tarmsundhed. 

Formål:

Hovedformålet med projektet er reducering af foderomkostninger ved en optimering af tarmsundheden hos smågrise. Sekundære formål er optimering af dyrevelfærd og antibiotikaanvendelse. 

Tidsplan og milepæle:

Projektet gennemføres som et 4-årigt Ph.d. projekt.

2013/2014 – Fase 1:

Udvikling af en ny metode til påvisning af tidspunkter med reduceret tarmsundhed i den enkelte besætning er den første milepæl i projektet. Denne metode skal efterfølgende bruges til at udpege hvornår, der er brug for iværksættelse af tiltag til forbedring af tarmsundheden i den enkelte besætning. Tiltag som f.eks. kan bestå af de i projektet anførte nye strategier eller i form af antibiotikabehandling.  Den første fase af projektet baseres overvejende på viden fra nuværende KU projekter omkring kvantitative metoder til påvisning af reduceret tarmsundhed. I denne del af projektet foretages syntese af eksisterende viden og ”proof of concept” foretages i et mindre antal besætninger.  Produktet fra denne fase vil være en standardprocedure (manual), der kan bruges til identifikation af de optimale tidspunkter for tiltag og/eller behandling i den enkelte besætning. Denne manual/procedure vil efterfølgende være til rådighed for praktiserende dyrlæger og svineproducenter.  Parallelt hermed foretages indledende udvikling af tre strategier til optimering af tarmsundheden. Der foretages mindre indledende forsøg med grise i parallelle grupper. 

2014/2015 – Fase 2:

De tre strategier til optimering af tarmsundheden færdigudvikles og der gennemføres praktiske kliniske afprøvninger i en række besætninger.  

2015/2016 – Fase 3:

De kliniske afprøvninger afsluttes. Dataanalyse og afrapportering gennemføres. De endelige resultater afrapporteres i 3 til 4 internationale publikationer samt en Ph.d. afhandling. Derudover informeres løbende om projektets resultater til dyrlæger og svineproducenter, bl.a. via VSP's kommunikationskanaler.

Effekten af en optimeret metode til påvisning af tidspunkter med reduceret tarmsundhed i den enkelte besætning sammenlignes med nuværende praksis ved gennemførelse af parallelle kliniske afprøvninger i et antal besætninger. 

De enkelte strategier sammenlignes indbyrdes samt med positive og negative kontrolgrupper i en række parallelle kliniske afprøvninger i et antal besætninger. 

Effekt af den nye metode til påvisning af tidspunkter med reduceret tarmsundhed samt de afprøvede strategier måles primært på foderudnyttelse og tilvækst. Sekundære målparametre vil være klinisk vurdering af velfærd samt måling af antibiotikaforbrug.

Projektets organisering:

Projektet laves i samarbejde med VSP hvor afdeling for Veterinær Forskning og Udvikling repræsenteres i såvel Ph.d. vejleder teamet samt nedenstående følgegruppe. Ph.d. vejleder teamet vil fra KU-Sund bestå af professor Jens Peter Nielsen (Hovedvejleder) samt lektor Christian Fink Hansen og fra VSP af chefforsker Ken Steen Pedersen,

Til projektet nedsættes en følgegruppe med yderligere repræsentanter fra VSP og KU-Sund samt evt. andre nationale og internationale institutioner. Formålet med følgegruppen er koordinering til andre projekter samt sikkerhed for repræsentation og input fra alle relevante faggrupper.

Status for projekt:

Status for projektet er, at der er indsamlet data fra 10 sektioner i projektet fase 1 forsøg. Data er ved at blive analyseret og de første artikel fra forsøgt er ved at blive skrevet. Derudover er planlægningen af projektet fase 2 gået i gang. Det forventes at der skal laves forsøg med foderintervention i efteråret 2015.

Der er indsendt en artikel til ACTA veterinaria Scandinavia med titlen: ” Prevalence of enteric infections in non-medicated growing pigs” som er under review.

Foreløbige resultater:

Resultater fra projektet er blevet præsenteret i 2015 til CPH-PIG seminaret ”Up to Date with pig research” og til DVHS i foråret 2015

  • Det rigtige behandlingstidspunkt og sokkeresistens - Nicolai Weber DVHS 2015

I 2016 er resultater fra projektet blevet præsenteret til CPH-PIG seminaret i februar.

Juni 2016 deltog Nicolai i den internationale konference IPVS/ECPHM der blev afholdt i Dublin, Irland, hvor Nicolai havde et oralt indlæg: Can pooled pen floor samples be used for diagnosing Escerichia coli F18 positive diarrheic nursery pigs? 

samt havde 4 postere med:

  • Agreement of antimicrobial resistance from pooled faecal samples at pen level and diarrhoeic pigs
  • Prevalence of virulence genes and haemolytic activity in Escherichia coli associated with diarrhoea in grower pigs
  • Infection dynamics of intestinal pathogens in batches of non-medicated diarrheic nursery pigs
  • Effect of oral doxycycline and tylosine treatment on faecal Lawsonia intracellularis excretion

Derudover har Nicolai Weber gennemført følgende Ph.d. kurser:

Publikationer:

KU SUND:

Videncenter For Svineproduktion (VSP):

  • Ken Steen Pedersen, Direktør, DVM, PhD (medvejleder), ken@oevet.dk