Vold mod grise undersøgt i ny rapport – Københavns Universitet

IVH > NYHEDER > ARKIV > 2014 > Vold mod grise undersø...

24. april 2014

Vold mod grise undersøgt i ny rapport

Blødninger i huden og muskulaturen forårsaget af stump vold i form af menneskepåførte slag hos svin registreres på slagtegangen som en del af dyrevelfærdskontrollen. Forskere bag ny rapport fra Københavns Universitet har undersøgt volden mod slagtesvin.

-Grisene bliver typisk slået på ryggen eller siden af lårene med for eksempel en jernkæde, en tatoveringshammer eller en fastnøgle, siger professor Henrik Elvang Jensen, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, der sammen med fem kolleger har lavet rapporten.

En af kollegerne er professor Søren Saxmose Nielsen, der uddyber til FoodCulture:

-Hver eneste menneskepåførte slagmærke kan være en overtrædelse af dyreværnsloven, og i 13-14 pct. af registrerede tilfælde får svineproducenten indskærpelser eller en direkte politianmeldelse.

Rapporten, der er blevet til i et samarbejde mellem Institut for Produktionsdyr og Heste og Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, er omtalt i BT, Metroexpress, FoodCulture og Berlingske.

Herunder er et sammendrag:

I henhold til kødkontrolinstruksen registreres menneskepåførte slagmærker over bagatelgrænsen som kode 904 på alle danske slagtesteder for svin, hvilket er sket siden foråret 2010. Disse registreringer kan efterfølgende medføre en dyreværnssag. Slagmærkesager, der resulterede i dyreværnssager med ansvarsplacering i perioden 2008 til 2013, indgik i den foreliggende undersøgelse sammen med samtlige registreringer af kode 904 i perioden maj 2010 til og med september 2013.

Forekomsten af kode 904 registreringer blev opgjort opdelt på svinetype, dvs. orner, søer og slagtesvin. Udviklingen over tid og på tværs af slagtesteder blev opgjort for hver af disse svinetyper. Samlet har der været 7.434 kode 904 registreringer i perioden, med prævalenser på 0,010% hos orner, 0,011% hos slagtesvin og 0,017% hos søer. Dette giver en samlet prævalens på 0,011%, hvilket svarer til 11 svin med kode 904 per 100.000 slagtede svin. Kode 904 registreringerne blev foretaget på 4.395 leverancer fra 2.366 svinebesætninger (18% af de leverende besætninger), og 7% af leverandørerne havde gentagne registreringer.

Forekomsten blandt orner var for lav til at kunne bearbejdes statistisk, idet alene 12 orner var registreret med slagmærker, og dette var fordelt over 12 forskellige måneder. Forekomsten blandt søer var også vanskelig at fortolke, da udviklingen over tid ikke var den samme for de større so-slagtesteder. Dette kunne indikere, at datavaliditeten varierede fra slagtested til slagtested over tid.

Forekomsten af kode 904 blandt slagtesvin, som udgjorde 98% af alle slagtninger i perioden, syntes mindre variabel mellem slagtesteder og over tid. Samlet set blev den registrerede forekomst halveret fra 2010 til 2012 blandt slagtesvin. Gentagelsestilfælde kunne statistisk associeres til større gennemsnitlig leverancestørrelse fra en besætning, uanset hvor mange gange der blev leveret svin fra disse besætninger. Usikkerhed på de anvendte registerdata gør, at den sande forekomst vanskeligt kan vurderes, men data kan bruges til at overvåge udviklingen.

Dyreværnssagerne (n=290) havde 20 besætningsejere, en transportør og en enkelt chauffør som gengangere. Sagerne omfattede svin, der var blevet overtatoveret, slået med tatoveringshammer eller slået med andre objekter, hyppigst med ca. 5-14 slag per svin. Årsagsforhold kan ikke belyses nærmere, da datamaterialet udgør en stærkt selekteret gruppe af sager, hvilket umuliggør en epidemiologisk analyse som følge af risiko for fejlfortolkninger (selektionsbias).

For at forbedre datakvaliteten anbefales det, at registreringsprocessen på slagtestederne gennemgås med henblik på at sikre, at alle kode 904 registreringer faktisk er sager med menneskepåførte slagmærker over bagatelgrænsen, mens fejlregistreringer slettes eller omkodes. I dyreværnssager bør den efterfølgende karakteristik af slagmærkerne forbedres og standardiseres i forbindelse med oprettelse af sager på slagtesteder, så omfang af en sag kan vurderes ensartet på baggrund heraf.

Læs hele rapporten på Folketingets hjemmeside.