Helene Farlov

Helene Farlov

Dyrepasser

Sektion, Experimental Animal Models
Ridebanevej 9, 2. sal
1870 Frederiksberg C

Kontor: 1-62, 431
Telefon: +45 353-33115
Telefon (Sekretariat): +4535332760
E-mail: hfar@sund.ku.dk