Foto af IVH sekretariatsbygningOm Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab

Instituttet består af 8 sektioner med i alt ca. 360  medarbejdere, under ledelse af institutleder Birgit Nørrung i samarbejde med administrationschef Vibeke Forsstrøm Jensen og de otte sektionsledere.

 

 

 

 

 

Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab har 2 faste udvalg (LSU og LAMU), et undervisningsudvalg og et forskningsudvalg samt en del ad hoc udvalg.

 • Samarbejdsudvalget, drøfter og fastsætter retningslinjer for arbejds- og personaleforhold, rationaliserings- og omstillingsprojekter, ny teknologi, efteruddannelsesaktiviteter samt arbejdspladsens økonomiske situation. Udvalget behandler også emner i relation til det psykisk arbejdsmiljø.

 • Arbejdsmiljøudvalget, rådgiver ledelsen, så denne kan leve op til sit ansvar. Herunder at medvirke til at der træffes effektive foranstaltninger til at fjerne og imødegå risici, samt følge op på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

 • Undervisningsudvalget, som rådgiver institutleder/ledergruppen vedrørende opgaver om kvalitet, sammenhæng og udvikling af instituttets undervisning.

 • Forskerkollegiet (Faculty Board), som beskæftiger sig med fremadrettede initiativer til at øge forskningsindsatsen og højne forskningskvaliteten ved instituttet. Udvalget forestår forskellige faglige arrangementer i sektionerne og repræsenterer instituttet i det fælles forskningsudvalg for de tre veterinære institutter.

 

 

Sekretariatet har til huse i den tidligere gartnerbolig. Vi står for personaleadministration, økonomi, kommunikation og sekretærfunktioner på instituttet samt kontakt til fakultets-og fællesadministrationen. 

Sekretariatet tager sig af de administrative processer og funktioner, som ikke varetages direkte af institutledelsen eller som er lagt ud i sektionerne.

Opgave

Sekretariatets opgave er at understøtte instituttets strategier og forpligtelser samt at bidrage til at skabe overblik over instituttets resurser og den bedst mulige anvendelse af disse.

Dette sker bl.a. i tæt dialog mellem institutledelsen og sekretariatet. Desuden skal sekretariatet understøtte sektionerne og forskningsgrupperne, så de kan fokusere på deres faglige mål, opgaver og ambitioner gennem:

 • gode og klare personaleforhold og et højt informationsniveau om instituttets anliggender
 • en pålidelig og effektiv økonomiforvaltning
 • gennemskuelighed i arbejdsgange, procesforløb og kommunikationsstrømme
 • styring og dokumentation af instituttets samlede kvalitative og kvantitative produktion
 • velfungerende samspil med universitetets overliggende lag og eksterne samarbejdspartnere.

Generelle funktioner

Sekretariatet skal bistå:

 • institutlederen og ledergruppen i at udøve og udvikle deres funktioner
 • personaleansvarlige, projektansøgere og projektansvarlige med proces-knowhow, personaleadministration, økonomioverblik og kommunikation, herunder løn-, personale og økonomiforvaltning
 • instituttets medarbejdere med vejledning og kontakt til fællesadministrationen omkring ansættelsesforhold
 • bistå med levering og kommunikation af ønskede oplysninger og aftalte ydelser til fakultets- og fællesadministration. sikre ensartet sagsbehandling på tværs af sektionerne, samt
 • løbende evaluere og udvikle instituttets administrative processer og værktøjer
 • i dialog med universitetets øvrige administration at skabe sammenhæng mellem forskergruppe, sektion, institut og fakultet.

 

IVH ECR encompasses researchers from the Department of Veterinary and Animal Sciences who are in the early stages of their research journey, ranging from master's students to assistant professors. This network is a social platform connecting individuals across various groups and sections.

The network's primary three objectives are as follows:

 1. Networking and Collaboration: IVH ECR facilitates connections among researchers, fostering potential collaborations that cut across disciplines
 2. Showcasing Expertise and Resources: The network highlights the department's internal strengths, including the competencies and facilities available for research
 3. Knowledge Sharing and Support: Researchers exchange insights and offer support to one another, creating a supportive environment for professional growth.

Contact Vera Erickson, vera.ericson@sund.ku.dk and Penille Jensen, peje@sund.ku.dk for much more information about the network.