Charlotte Winberg Larsen

Charlotte Winberg Larsen

Betjent

Sektion, Experimental Animal Models
Ridebanevej 9, 1. sal
1870 Frederiksberg C

Kontor: 1-62, 336
Telefon: +45 353-33165
Telefon (Sekretariat): +4535332760
E-mail: chwl@sund.ku.dk