Ricki Thanning

Ricki Thanning

Laborant

Sektion, Experimental Animal Models
Ridebanevej 9, 1. sal
1870 Frederiksberg C

Kontor: 1-62, 334
Telefon: +45 353-22688
Telefon (Sekretariat): +4535332760
E-mail: ricki@sund.ku.dk

Arbejdsområde
Laborant