Susanne Kronborg

Susanne Kronborg

Laborant

Sektion, Experimental Animal Models
Ridebanevej 9, 2. sal
1870 Frederiksberg C

Kontor: 1-62, 431
Telefon: +45 353-31424
Telefon (Sekretariat): +4535332760
E-mail: sukr@sund.ku.dk