Project: Redskaber til kontrol af virusinfektioner i danske kalve

Bevillingsgiver: Kvægafgiftsfonden 1.1.2024-31.12.2024. 749.000. Kr. 

Samarbejde: Tobias Volhøj, Dyrlæge og Ko 

Arbejdspakke 1: Influenza D virus i danske kalve – epidemiologi og klinisk betydning

Formål
At undersøge smittedynamikken og den kliniske betydning af Influenza D virus i danske kalve.

Arbejdsplan:
I arbejdspakke 1 fokuseres på IDV. I delaktivitet 1.1. er det målet at undersøge hvor mange kalve der rammes under et ”udbrud”, hvilke aldersgrupper der rammes samt hvor længe IDV forbliver i besætningen og hvilke kliniske tegn de ramte dyr udviser. Disse undersøgelser foretages på baggrund af prøver udtaget i næsen. Påvisning af virus i næsesvabere betyder dog ikke nødvendigvis at kalven har en infektion i en grad der udløser sygdom og giver patologiske forandringer. I delaktivitet 1.2 foretages der derfor obduktion og patologisk undersøgelser for at undersøge sammenhængen mellem påvisning af virus i næsen og patologiske forandringer.

 1. Smittedynamik af IDV i kalvebesætninger
  Den deltagende dyrlæge udtager i forbindelse med rutinebesøg eller ved tilkald prøver fra fem besætninger med kliniske tegn, der er foreneligt med influenza D infektion (respirationsvejslidelse og evt. feber). Dyrlægen foretager en klinisk undersøgelse af de syge kalve og udtager næsesvaberprøver fra maximalt 10 kalve i hver aldersgruppe, der er ramt. Prøverne indsendes til test for IDV på Københavns Universitet, Frederiksberg. Ved positiv testresultat genbesøger dyrlægen besætningen med det samme og udtager næsesvaber fra ti kalve i hver af aldersgrupperne: senest ankomne kalve, kalve 3 uger efter ankomst, kalve 3 mdr. gamle samt næseaftørring af kalve i 6 mdr. alderen. Undersøgelsen foretages for at undersøge udbredelsen i de forskellige aldersgrupper.
  Prøveudtagningen gentages én gang månedligt de næste tre måneder for at undersøge hvor længe IDV forbliver i besætningen og om dynamikken ændres over tid.
 2. Betydning af IDV i forskellige aldersgrupper og validering af laboratoriediagnostik
  Fire kalve fra hver aldersgruppe, der testes positiv for IDV i næsen, aflives og sendes til undersøgelse på KU. Der foretages en makroskopisk undersøgelse af kalven og der udtages væv til histologisk undersøgelse samt in situ påvisning af virus i de berørte lungeområder. Undersøgelsen foretages for at undersøge sammenhængen mellem viruspåvisning i næsen og patologiske forandringer.

Arbejdspakke 2: Karakterisering af rotavirus A i danske kalve

Formål
At undersøge hvilke genotyper af rotavirus A, der cirkulerer i danske kalve.

Arbejdsplan:
I arbejdspakke 1

 1. Udvikling af genotypings assays
  I regi af et andet projekt er der udviklet metoder til genotyping af rotavirus A hos grise. Disse metoder vil blive tilpasset og valideret til anvendelse i kalve i delaktivitet 2.

 2. Genotyping af danske rotavirus A virus
  I forbindelse med projektet ”Robuste kalve” blev der indsamlet og arkiveret prøver fra 100 besætninger. Disse prøver er allerede undersøgt for rotavirus A. I alt 55 besætninger havde rotavirus A positive prøver. Positive prøver fra disse besætninger vil blive udvalgt til genotyping ved anvendelse af de tests, der er udviklet i delaktivitet 1. Fordelen ved at anvende disse prøver er at der er kliniske registreringer på de individuelle kalve hvilket gør at forekomst af specifikke genotyper kan relateres til klinisk betydning.  Undersøgelsen foretages for at undersøge forekomst af genotyper i danske kalve og deres relation til klinisk sygdom.