Projekt: Redskaber til kontrol af virusinfektioner i danske svin

Bevillingsgiver: Svineafgiftsfonden 1.1.2024-31.12.2024. 1.178.000. Kr.

Aktivitet 1: Kontrol af virus i danske svinebesætninger. Effekt af management strategier i farestalden (McRebel)

SEGES Innovation har/har planlagt at indsamle prøver i 2-3 besætninger med henblik på at undersøge effekten af en række management tiltag på reduktion af smittetrykket i farestalden. KU gennemfører de tilknyttede virusundersøgelser. 

Forbedret immunitetsstyring med henblik på reduktion af virus cirkulation i farestalden

Undersøgelsen blev udført i en enkelt sobesætning med 800 søer, der udførte masses-vaccination med Respiporc FLU3 (Ceva), og gyltevaccination med Respiporc FLU3 og Respiporc FLUpan H1N1 (Ceva). Søer i to ugehold blev vaccineret med begge vacciner to uger før faring, og seks smågrise fra hver so blev øremærket og udtaget med blodprøver og næsesvabere. Kliniske tegn blev også registreret. Ud over vaccination før faring blev adskillige biosikkerheds- og håndteringsprocedurer ændret, herunder låste kuld efter kuldudligning inden for de første 24 timer, kuldmæssig fravænning og øgede hygiejneforanstaltninger, herunder ethanol desinfektion af personalets hænder mellem partierne. Resultaterne afslørede en højere andel af swIAV-antistof-positive søer en uge efter faring sammenlignet med på vaccinationstidspunktet. Dette bidrog sandsynligvis til den observerede høje andel af swIAV-antistof-positive smågrise i uge 1. På trods af den høje andel af swIAV-antistof-positive smågrise i uge 1, blev cirkulation af swIAV imidlertid observeret allerede ved en uges alderen og fortsatte ind i klimastalden (seks ugers alderen), hvor størstedelen af ​​smågrisene var inficeret inden for de første fire ugers alderen. I alt udviste 9 % af smågrisene "langvarig udskillelse", dvs. testede positive i tre på hinanden følgende uger. Derudover viste nogle smågrise tegn på senere reinfektion, da de testede positivt, derefter negative og så igen blev influenza positive igen. Resultaterne illustrerede, at selvom niveauet af maternelle antistoffer steg da vaccination før faring blev initieret resulterede så blev der stadig observeret tidlig cirkulation af swIAV. Resultaterne viser at der er behov for at udvikle og validere bedre vaccinationsstrategier mod influenza virus for at undgå at der spildes unødige ressourcer til vaccination. 

Aktivitet 2: Optimal prøvemateriale for overvågning af PRRSV

Der er igangsat undersøgelser af, om overvågning af smitte med PRRS ved hjælp af såkaldt PF fra testikler kan suppleres med eller erstattes af tungevæv fra døde pattegrise. Dette er især relevant i besætninger, hvor grisene ikke kastreres. Valideringen forventes afsluttet i 2023 og der vil blive udarbejdet en procedurer for indsamling, opbevaring og forsendelse af tunger til laboratoriet. Der er afholdt to møder med laboratoriet i Kjellerup og SSI med henblik på vidensdeling så de også kan teste tunger fremadrettet. 

Aktivitet 3: Overvågning af nye virus og virus varianter i danske svin

Der er pr. 1. august 2023 foretaget genetisk karakterisering af 4 porcint parvovirus (PPV) virus påvist i forbindelse med aborter, hvilket svarer til ca. samme antal sekventerede prøver som sidste år (5 prøver for hele 2022). Alle fem tilhører genotype 2, hvilket stemmer overnes med tidligere år hvor genotype 2 har været den dominerende type.

Der er foretaget genetisk karakterisering af 12 PRRSV isolater isoleret i 2023 indsendt fra praktiserende dyrlæger. For at få et bedre overblik af de PRRSV varianter der cirkulerer, har vi sekventeret udvalgte PRRSV positive prøver indsendt til PCR undersøgelse i 2020-23. I alt er der sekventeret 75 PRRSV-1 og 48 PRRSV-2 virus i perioden 2020-23.

I samarbejde med Iowa State University er der designet en offentligt tilgængelig hjemmeside -https://prrsv.dk - hvor producenter, dyrlæger og andre interessenter kan se fylogenetiske træer af danske PRRSV sekvenser.

Analyser af prøver fra 50 influenza A virus positive og 50 influenza negative besætninger for andre respiratoriske patogener herunder Porcint parainfluenza virus type 1 (PPIV-1) pågår og forventes afsluttet i efteråret 2023. 

Aktivitet 4: Effektive saneringsstrategier, integrerede besætninger og brug af inaktiverede PRRS-vacciner

De sidste analyser i forbindelse med afprøvning af inaktiveret PRRSV vacciner er afsluttet i foråret 2023 og en rapport er under udarbejdelse. Afprøvningen viste at boost med inaktiveret vaccine havde en begrænset effekt på specielt neutraliserende antistoffer så resultaterne har ikke givet grundlag for at anbefale anvendelse af denne type vacciner som erstatning for levende vacciner, men de kan anvendes i en overgangsfase i saneringer – f.eks. ved at 2-3 ugeholde vaccineres med inaktiveret vaccine før der introduceres uvaccinerede polte i sobesætningen.  

Aktivitet 5: Udvikling af model til regional sanering

I den første halvdel af 2023, har KU oprenset data (flyttedata, CHR, SPF) og identificeret i) aktive besætninger ii) produktions kategorier iii) PRRS-status iv) SPF status v) flyttedata til at beregne flytteafstand og sandsynlighed for kontakt mellem besætninger.

Yderligere har KU gennemført en litteraturgennemgang med henblik på at identificere parametre til brug i modellen (infektiøs periode, kontakt-rate mellem grise inden for en besætning, effekten af vacciner, naturlig immunitet som følge af infektion, vigtigheden af flytninger af grise og lokal transmission for smittespredningen).

KU har bidraget med støtte til SEGES-spørgeskema om indirekte kontakter. Den epidemiologiske smittespredningsmodel kører nu med testdata, og bliver i sidste halvdel af 2023 udbygget med data fra CHR- og flyttedatabasen om besætningernes geografiske placering og flytninger af grise. Ved udgangen af 2023 vil modellen således kunne estimere det forventede antal af PRRS ny-smittede besætninger, som følge af enten flytninger af grise eller lokal smitte. 

Samarbejde: SEGES, Innovation 

Resultater

Link til rapporter/artikler mm vedr. projektets resultater vil blive uploaded her i løbet af året.