SukkerSo - Sukker til søer for mere ensartede kuld

Projektleder: Merle Friederike Fenner
Projektperiode: 2021-2023

Projektets formål er at mindske variationen i fødselsvægten indenfor det enkelte kuld og sikre bedre pattegriseoverlevelse ved at gøre follikelmodningen og hermed den tidligste forsterudvikling mere ensartet. Målet er at mindske variationen med 5 %, ved at give søerne dagligt tilskud med sukker mellem fravænning og brunst. Projektet, der er planlagt til at forløbe over 2 år, er inddelt i 3 arbejdspakker (AP). 

Illustration af arbejdspakkerneI det første år undersøges hvilken effekt tildeling af sukker i foderet i perioden fra fravænning til brunst har på serumniveauet af insulin og IGF-1 samt udvikling af follikler i æggestokkene (AP1). Derudover undersøges om udviklingen af det tidlige forsteranlæg påvirkes (AP2). Udvalgte søer inddeles i 3 grupper. Gruppe 1 fodres som normalt i perioden fra fravænning til brunst. Gruppe 2 tildeles dagligt 300g glukose som supplement til foderet. Gruppe 3 tildeles dagligt 300g fruktose. Der tages blodprøver for måling af blodkoncentrationerne af insulin og IGF-1. Hos halvdelen af søerne undersøges follikeludviklingen ved brunst og på den anden halvdel undersøges udviklingen af fosteranlægget på dag 8 efter løbning. I andet projektår undersøges i et større feltstudie, hvordan ekstra tildeling af sukker i perioden fra fravænning til løbning påvirker variationen i fødselsvægten (AP3). Fyrre søer per behandling bliver ved fravænning udvalgt og inddeles i tre grupper, som beskrevet for første år. Søerne løbes så længe de er i brunst. Ved faring registreres antal levendefødte, dødfødte og fødselsvægt på både levendefødte og dødfødte Hvis tildeling af ekstra sukker kan mindske variationen i fødselsvægten, vil det reducere tidsforbruget til at flytte rundt på grise samt øge pattegriseoverlevelsen. Der opnås en højere effektivitet og det vil ligeledes bidrage til at opfylde branchemålene om reduceret pattegrisedødelighed, en effektiv værdikæde og høj grad af velfærd for den enkelte gris. 

Projektets resultater og offentliggørelse

Der kunne læses om projektet i Landbrugsavisen, hvor Merle Fenner gav et interview til Morten Thomsen (20.dec 2021).

Alle arbejdspakker af projektet er afsluttet inkl. den store feltstudie (AP3). Projekternes resultater er blevet præsenteret på nationale og internationale faglige møder.

  • CPHPig – ”Sugar to sows fo more uniform litters” foredrag Merle Fenner
  • International Conference on Pig Reproduction – ”Feeding a glycemic diet during the weaning-to-estrus interval increased total litter size but not birth weight” poster præsentation Anja Varmløse Strathe

I øjeblikket arbejdes der på at publicere projektets resultater i den fagfællebedømte ”open acces” tidsskrift ”Animal” (impact factor 3.7). Der forventes offentliggørelse af publikationen i januar 2024 på tidskriftens hjemmeside, såvel som denne side (resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter). 

Finansiering:

Projektet er tildelt et tilskud på 1.028.000 DKK fra Svineafgiftsfonden i projektperioden 2021-2023.

Ressourcepersoners kompetence og erfaringer af relevans for gennemførelse af projektet

Merle Fenner fra Sektion for Patobiologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet (KU) har stor erfaring med ægbiologi og den tidlige forsterudvikling hos grise. Lektor Esben Østrup har skrevet PhD om kuldstørrelse og variationen i fosterudviklingen hos danske søer og Merle Fenner er PostDoc på det DFF-finansierede projekt EggGlobe, hvor hun undersøger nogle af de mekanismer, der påvirker udviklingen af det befrugtede æg hos grise. Adjunkt Anja Varmløse Strathe fra Produktion, Ernæring og Sundhed på KU er ansvarlig for GUDP projektet Feed4Life, der undersøger hvordan fodring i drægtigheden påvirker forekomsten af IUGR i danske besætninger. Med assistance fra Thomas Sønderby Bruun, SEGES HusdyrInnovation, som har stor erfaring i planlægning af afprøvninger i besætninger, planlægges de praktiske dele af arbejdspakkerne, således at de dyr der skal indgå i forsøgene følger de nøjagtige behandlinger og tidspunkter for slagtning.