Forskning i produktion, ernæring og sundhed

Omhyggelig indsamling af sikre data har været en væsentlig forudsætning for dansk husdyrproduktions succes. Ny teknik giver mulighed for at overvåge dyrenes adfærd i detaljer selv om f.eks. kvæg – og svinebesætningernes størrelse er stigende. Automatisk opsamlede data, kan bruges til sikring af velfærd og sundhed hos dyrene.

”En so med påmonteret accelerationsmåler afslører gennem sit bevægelsesmønster masser af detaljer om sin sundhedstilstand. Ud fra f.eks. accelerationsmålinger kan vi aflæse om soen er syg, i brunst, eller i gang med en besværlig faring,” fortæller professor Jens Peter Nielsen. For at kunne forebygge sygdom og forhindre udvikling af svage søer udvikler vi metoder til at identificerer de dyr, der er i risikogruppe og derfor kræver en særlig omsorg. Forbedret sygdomsdiagnostik medvirker til et mere målrettet antibiotikaforbrug, og dermed mindskes risikoen for udvikling af resistente bakterier.

I en malkekvægbesætning i løsdriftsstald kan der indhentes endnu flere måleresultater bl.a. i forbindelse med undersøgelse af mælken, der malkes af malkerobotterne. Hvis der er noget unormalt, sender koen via overvågningssystemet en SMS til landmanden.

Brugervenlighed

Forskernes opgave er at sortere i de enorme mængder af statistiske og matematiske data, og oversætte dem til brugervenlige data. Sektionen har et veletableret samarbejde med besætningsejere, rådgivere, dyrlæger og brancheorganisationer som f.eks. Dansk Kvæg og Dansk Svineproduktion.

Udvalgte besætninger tilses veterinært af sektionen, som ikke selv driver laboratorier, men på dette område samarbejder med interne og eksterne partnere. I forskningsmæssig sammenhæng indgår sektionen bl.a. sammen med faggruppe Populationsbiologi i LIFE-kernefeltet Afvejning af effektivitet, sundhed og velfærd i husdyrbruget. Et andet kernefelt er bæredygtig tilgang til jordbrug, fødevarer og mennesker i udviklingslande.

I samarbejde med universiteter i udviklingslandene gennemfører vi projekter, der fungerer i deres egne systemer. Vi hjælper bl.a. med viden om fodermidler, afgræsningssystemer, klimapåvirkning, f.eks. gennem metanudvikling fra drøvtyggermaverne, samt forebyggelse af husdyrsygdomme og zoonoser.