Herunder findes en oversigt over forskningsprojekter, som faggruppen arbejder med.

Betydning af nedbrydningskinetik i vommen for fodrets næringsværdi til slagtekalve

Projektansvarlig: Lektor Hanne Helene Hansen, hhh@sund.ku.dk

Almindeligt anvendte laboratorie metoder til vurdering af et fodermidlers fordøjelighed (eks EFOS) til kvæg er kalibreret i forhold til får eller kvæg fodret på vedligeholdsniveau.
Læs mere

Anvendelse og validering af det nye Vetstat med særligt fokus på fravænningsgrise

Projektansvarlig: Lektor Helle Stege: hst@sund.ku.dk
Projektdeltagere fra KU:
 Postdoc studerende Amanda Brinch Kruse:
amanda@sund.ku.dk

Projektet omhandler antibiotikaforbrug i danske svinebesætninger. Det foregår i samarbejde med SEGES Svineproduktion, Fødevarestyrelsen (FVST) og private svinepraksis. 

Optimal anvendelse af antibiotika i svinebesætninger - Fravænningsdiarré

Projektleder: Professor Jens Peter Nielsen: jpni@sund.ku.dk
Projektdeltagelse fra KU: Ph.d. studerende Malene Kjelin Morsing: makm@sund.ku.dk, Professor Ken Steen Pedersen: ken@sund.ku.dk, Adjunkt Inge Larsen: inge@sund.ku.dk

Hovedformålet med dette projekt er at optimere behandlingen af fravænningsdiarré med hensyn til at sænke antibiotikaforbruget, uden at gå på kompromis med grisens helbredelse. Samtidigt er det også formålet at minimere udviklingen af antibiotikaresistens i svineproduktionen. I projektet indgår kun besætninger der ikke anvender medicinsk zink, da dette skal udfases senest juni 2022.
Læs mere om fravænningsdiarré


Bekæmpelse af mavesår hos smågrise

Projektansvarlig: Anni Øyan Pedersen, mail: anni.oeyan@sund.ku.dk

Praktiserende dyrlæger, konsulenter og svineproducenter i Danmark melder om stigende problemer med mavesår hos grise i vækst. Formålet med dette projekt er at reduceres forekomsten af mavesår hos danske smågrise. Læs mere om bekæmpelsen af disse mavesår

Anvendelse og validering af Vetstat data ved rapportering af antibiotikaforbrug i svinesektoren med særlig fokus på sohold og økologiske besætninger

Projektansvarlig: Lektor Helle Stege: hst@sund.ku.dk

Projektdeltagere fra KU: PhD studerende Amanda Brinch Kruse: amanda@sund.ku.dk, Professor Liza Rosenbaum Nielsen: liza@sund.ku.dk

Øget forekomst af resistente bakterier har sat fokus på brug af antibiotika – såvel humant som veterinært. Al antibiotika ordineret til danske produktionsdyr registreres i den nationale database, VetStat. Læs mere om VetStat anvendelse

Professional Pig Practice

Projektleder: Lektor Helle Stege, hst@sund.ku.dk

“Professional Pig Practice” - Udvikling og produktion af spilbaseret e-læringsprogram til træning og dokumentation af landbrugsfaglige og veterinære kompetencer indenfor dyrevelfærd. Læs mere om Professional Pig Practice

En ekstra gris pr. kuld

Projektleder: Charlotte Amdi Williams, ca@sund.ku.dk

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan managementinterventioner baseret på viden om pattegrises fysiologi og næringsstofindtag kan øge overlevelsen for pattegrise, der har været udsat for intrauterine growth restriction (IUGR).
Læs mere om ekstra gris pr. kuld

Mindre og godt buttede polte (MGP)

Projektleder: Christian Fink Hansen MSc, PhD, Svineproduktion, cfh@sund.ku.dk

Projekts hovedformål er at reducere foderforbruget hos danske søer uden at deres holdbarhed eller reproduktionsegenskaber påvirkes negativt. Læs mere om godt buttede polte

Effektiv kontrol mod smitsom mastitis
– STOPMAST

Projektleder: Søren Saxmose Nielsen, saxmose@sund.ku.dk

Et nyt forskningsprojekt med samlet budget på 12,7 millioner kroner støttet af Mælkeafgiftsfonden skal sikre en mere effektiv kontrol af smitsom yverbetændelse og dermed bidrage til en fortsat reduktion af antibiotika-forbruget og bedre velfærd hos danske malkekøer.
Læs mere om STOPMAST

Cows in a jar - Screening feeds and rations for ruminants and hindgut fermenters

Project leader in Denmark:   Assoc. Professor Hanne H. Hansen, hhh@sund.ku.dk

The overall aim of the current collaborative research agreement is to combine the expertises of Dr. H. Hansen and Professor Anette H. van Dorland in order to investigate specified determinants of variation when using a wireless pressure monitoring in-vitro gas production system. Læs mere om Cows in a jar

Ny faresti - mere velfærd for både so og pattegrise

På sigt forventes det, at alle danske diegivende søer skal opstaldes i løsdrift, hvilket sandsynligvis vil øge pattegrisedødeligheden. Dette medfører både en forringelse af pattegrisenes velfærd, men også et tab for de danske svineproducenter.  Læs mere om ny faresti

Tarmsundhed

Projektleder: Professor Jens Peter Nielsen, jpni@sund.ku.dk

En række samarbejdsprojekter mellem KU og VSP har i de senere år vist, at diarre og tarmsundhed ikke håndteres optimalt hos de danske smågrise. Det er bl.a. påvist, at i de staldsektioner som svineproducenterne ikke mener, kræver behandling i vand/foder, der har omkring 33 % af grisene diarre og cirka 50 % har en eller flere tarminfektioner. Læs mere om tarmsundhed

Den kultiverede komposteringsstald

Projektleder: Lektor Ilka Christine Klaas, ick@sund.ku.dk

Komposteringsstalde er stalde hvor køerne holdes på et lag af kompost uden inventar som begrænser køernes fri bevægelse. Komposten bearbejdes regelmæssigt med en kraftig harve/fræser. Læs mere om den kultiverede komposteringsstald

Overvågning af medicinforbrug - Vetstat

Projektleder: Lektor Helle Stege, hst@sund.ku.dk

Vetstat - den nationale database til overvågning af medicinforbruget til produktionsdyr - blev implementeret i år 2000 men er under stadig revision og fejlretning. Hidtil har Vetstat næsten udelukkende været brugt som kontrolværktøj for myndighederne mens der ikke er blevet foretaget nogen decideret forskning i det individuelle forbrug på besætningsniveau - f.eks. vedrørende anvendeligheden af disse data i rådgivningsarbejdet. Læs mere om VetStat