VetStat – Svin, kæledyr, heste, mink, fisk og fjerkræ

Databaseret sundhedsovervågning for svin og tendenser i antibiotikaforbruget til kæledyr, heste, mink, fisk og fjerkræ. 

Projektleder: Helle Stege, lektor i svinesygdomme og svineproduktion, Sektion for Produktion, Ernæring og Sundhed, IVH, KU-SUND.
E-mail: hst@sund.ku.dk 

Baggrund for projektet

Antibiotikaforbrug til dyr er et omdiskuteret emne på grund af risikoen for udvikling af antibiotikaresistens hos både dyr og mennesker, et området der ligeledes har stor offentlig interesse. De danske veterinærmyndigheder har iværksat flere initiativer for at reducere antibiotikaforbruget til dyr og det har, især i svineproduktionen, medført begrænsninger i forbruget af antibiotika. De danske landmænd møder derfor udfordringer i deres forsøg på at undgå produktionstab, samtidig med at antibiotikaforbruget skal reduceres. Det er derfor meget vigtigt, at et reduceret antibiotikaforbrug ikke bringer dyrevelfærden i fare. Landmændene bliver yderligere udfordret efter EU-kommissionens beslutning om at udfase brugen af ​​medicinsk zinkoxid til forebyggelse af fravænningsdiarré. Det er således relevant at undersøge konsekvenserne af disse ændringer, idet der fortsat er fokus på at reducere antibiotikaforbruget yderligere.

Indkøb af al medicin til veterinært brug registreres i det danske veterinærmedicinske statistikprogram (VetStat) som administreres af Fødevarestyrelsen og der udarbejdes månedlige opgørelser over antibiotikaforbruget. I 2010 introducerede Fødevarestyrelsen Gult-kort initiativet som fastsætter grænser for det maksimale antibiotikaforbrug i alle danske svinebesætninger og ordningen medfører at besætninger med et højt forbrug bliver udpeget. Udpegningen af besætninger i Gult-kort ordningen er baseret på dataekstraktion fra VetStat. Denne dataekstraktion er meget specifik og antibiotikaforbruget bliver opgjort for hver aldersgruppe målt som antallet af dyredoser pr. stiplads (dvs. "procent dyr behandlet pr. dag"). Antallet af producerede svin pr. stiplads varierer dog meget mellem besætningerne og effekten af ​​dette på indberetningen af ​​antibiotikaforbrug er dog endnu ikke undersøgt.

Brug af VetStat-data fra svineproduktionen har øget datakvaliteten med hensyn til at identificere mindre fejl i VetStat-databasen. Desuden er data-ekstraktioner fra VetStat blevet analyseret i forskellige forskningsprojekter for bedre at forstå sammenhængen mellem antibiotikabrug og forskellige risikofaktorer. Alle andre dyrearter, der er repræsenteret i VetStat, rapporteres mindre hyppigt, mindre detaljeret og med flere fejl. Da der fremadrettet vil være et stadigt stigende fokus på antibiotikaforbruget øges behovet behovet for at kunne rapportere om antibiotikaforbruget hos andre dyrearter derfor.

Formålet med projektet er at forbedre den evidensbaserede brug af VetStat-data til forskningsformål og til de veterinære myndigheder. Desuden sigter projektet mod at udvide brugen af ​​VetStat-data i både den veterinære myndighedsbetjening men også i sundhedsovervågning. Projektet vil fokusere på antibiotikaforbrug hos svin, men vil også dække andre arter. 

Projektets forankring på IVH

Projektet er et af projekterne i et nyt tiltag i det veterinære beredskab "VetStat-klyngen", der er et tæt samarbejde mellem Sektion for Produktion, Ernæring og Sundhed og Sektion for Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse. VetStat-klyngen består af forskere med stor erfaring med epidemiologi, datahåndtering og dataanalyse samt forskere med stor erfaring med brug af VetStat-data på svin, brug af andre veterinære databaser inkl. Kvægdatabasen og erfaring med myndighedsbetjening. VetStat-klyngen arbejder i øvrigt sammen med den relaterede ’ACROBAT’-klynge, der arbejder med metoder til forebyggelse og nedbringelse af antibiotikaresistensrisiko. 

Projektet indeholder 3 hovedaktiviteter:

1. På besætningsniveau at beskrive konsekvensen af et begrænset antibiotikaforbrug (Gult kort)

Analyse af tendenser i antibiotikaforbruget hos de besætninger, der har fået tildelt Gult kort som resultat af et antibiotikaforbrug der ligger over den acceptable grænse for smågrise, og en sammenligning med de tendenser, der ses i den generelle svinebesætningspopulation. Karakterisere besætninger med et højt antibiotikaforbrug og undersøge effekten af en produktion med et højt antal producerede grise pr. stiplads. Identificere hvilke tiltag der på besætningerne igangsættes efter tildeling af Gult kort.

2. På besætningsniveau at beskrive konsekvensen af udfasning af medicinsk zinkoxid

Analyse af tendenser i antibiotikaforbruget hos de besætninger, der er stoppet med at bruge medicinsk zinkoxid, og sammenligne med de tendenser, der ses i den generelle svinebesætningspopulation. Analysere tilgængelige data om produktivitet i de besætninger, der er stoppet med at bruge medicinsk zinkoxid og sammenligne med de tendenser, der er set i den generelle svinebesætningspopulation. Identificere hvilke tiltag der igangsættes efter udfasning af medicinsk zinkoxid.

3. Teste brugen af ​​VetStat-data som model for antibiotikaforbruget i andre dyrearter som heste, mink, fisk, fjerkræ og kæledyr

Analysere data-udtræk med fokus på specificitet, fejl og anvendte antibiotikaklasser. Give forslag til hvilke initiativer der kan bidrage til fremadrettet at styrke brugen af ​​VetStat-data for alle dyrearter. 

Projektets økonomi

Projektet løber fra 1. januar 2020 til 31. december 2022 og finansieres af IVHs Veterinære Myndighedsbetjening.
Totalt budget: 1.966 t.kr.
Budget for 2020: 660 t.kr. 

Projektets organisering og styring

Projektet og VetStat-klyngen ledes af lektor Helle Stege, der er hovedvejleder på ph.d.-projektet, i samarbejde med professor Liza Rosenbaum Nielsen. Adjunkt Amanda Brinch Kruse, der har erfaring med håndtering og analyse af VetStat og CHR-data, er medvejleder for 2 ph.d. studerende i VetStat-klyngen. Gruppen af vejledere arbejder tæt sammen med resten af VetStat-klyngen, der består af forskere med erfaring med epidemiologi, datahåndtering og dataanalyse samt myndighedsbetjeningsopgaver mere generelt (professorerne Tariq Halasa, Søren Saxmose Nielsen og seniorrådgiver Anette Boklund).