Optimal anvendelse af antibiotika i svinebesætninger - Fravænningsdiarré

Projektleder: Professor Jens Peter Nielsen, e-mail: jpni@sund.ku.dk

Baggrund: Fravænningsdiarré er en velkendt sygdom i den danske svineproduktion. Sygdommen opstår i perioden efter fravænning og skyldes tilstedeværelse af toksinproducerende E. coli bakterier i tarmen. I mange år er fravænningsdiarré blevet forebygget ved brug af medicinsk zink (~2500 ppm) tilsat fravænningsfoderet og ved indikation behandlet med antibiotika, ofte ved flok-medicinering på sti- eller sektionsniveau. Det er dog et faktum at medicinsk zink skal udfases senest juni 2022, hvilket kan betyde en stigning i forekomsten af fravænningsdiarré samt en stigning i antibiotikaforbruget til mave-tarm lidelser hos nyfravænnede grise. Yderligere er der fortsat et øget fokus på at begrænse brugen af antibiotika i svinebesætninger.

Ny forskning har vist, at behandlingsperioden med antibiotika til mennesker i flere tilfælde kan reduceres, uden at det går ud over helbredelse eller resistensudvikling. For at kunne sikre, den mest hensigtsmæssige antibiotikaanvendelse ved behandling af fravænningsdiarré hos grise er der brug for en videnskabelig vurdering af hvor få dage og hvor lav en dosering, der kan behandles med, og stadig opnås helbredelse af grisen. Dette er særligt vigtigt ved komplekse sygdom forårsaget af blandingsinfektioner (f.eks. ved diarresygdom), hvor der ofte anvendes flokmedicinering. Reduceret antibiotikaanvendelse vil som hovedregel give mindre antibiotikaresistens.

Formål:

Hovedformålet med projektet er at optimere behandlingen af fravænningsdiarré med hensyn til at sænke antibiotikaforbruget, uden at gå på kompromis med grisens helbredelse. Samtidigt er det også formålet at minimere udviklingen af antibiotikaresistens i svineproduktionen.  

Tidsplan og milepæle:

Projektet gennemføres som et 3-årigt Ph.d. projekt og er et samarbejde mellem Københavns Universitet og SEGES.

Projektperiode:

Start:                  1. februar 2018
Slut:                    31. januar 2022

Fase 1:

I første fase af projektet laves en kortlægning (inkl. diagnostik) over fravænningsdiarré i de, indtil videre få, besætninger der ikke anvender medicinsk zink. 10 besætninger fordelt over hele landet er inkluderet i denne kortlægning, hvor prævalensen af grise med diarré i ugen efter fravænning opgøres og der udføres diagnostik i form af dyrkning af fæcesprøver for E. coli, PCR for toxiner (ST1, ST2, LT og Vt2e) og fimbrier (F4 og F18) på isolater af hæmolytiske E. coli, samt resistensundersøgelse (MIC) af enterotoxiske E. coli (ETEC). Kortlægningsstudiet har desuden til formål at beskrive de inkluderede besætninger med hensyn til størrelse, sundhedsstatus, fravænnings- og sygdomsmanagement, produktionssystem, fodring og antibiotikaforbrug.

Desuden vil der sideløbende blive udformet en protokol for udførelsen af et behandlingsstudie vedrørende fravænningsdiarré.

Fase 2:

I anden fase af projektet udføres et behandlingsstudie vedrørende fravænningsdiarré, hvor forskellige behandlingsstrategier (med lavere antibiotikadosis og/eller kortere behandlingslængde) sammenlignes. Behandlingsstudiet har til formål at afdække hvor meget man kan reducere den anvendte antibiotikadosis samtidig med at man sikrer grisens helbredelse og mindsker resistensudviklingen. Behandlingsstudiet deles i to dele – én omhandlende helbredelse af grisene og én omhandlende resistensudvikling ved antibiotikabehandling af fravænningsdiarré.

Besætningen til behandlingsforsøget udvælges blandt de besætninger der har deltaget i kortlægningsstudiet beskrevet under Fase 1.

Fase 3:

I tredje fase af projektet afsluttes de kliniske studier og dataanalyse påbegyndes. Resultaterne fra projektet vil blive formidlet gennem flere internationale publikationer, danske og internationale konferencer og faglige møder, danske meddelelser, samt i en Ph.d. afhandling og ved Ph.d. forsvar.

Yderligere udfærdiges en behandlingsvejledning på basis af behandlingsstudierne, hvilken bliver en opsamling af den nyeste viden om hvordan der kan anvendes mindst muligt antibiotika i praksis.

Projektets organisering:

Projektet er organiseret med Jens Peter Nielsen (KU) som projektleder med overordnet ansvar for økonomi og projektets leverancer. Projektledelsen udføres i tæt samarbejde med Ken Steen Pedersen (Ø-vet) Inge Larsen (KU) samt Nicolai Rosager Weber (SEGES), der alle er en del af vejleder teamet.

De involverede landmænd og rådgivere vil der blive afholdt løbende orienteret om projektets fremdrift.

Status for projekt:

Der er pt. inkluderet 10 besætninger til det første studie og dette forventes afsluttet primo 2019. Data er ved at blive analyseret, og et udkast til første artikel er ved at blive skrevet. Yderligere er der lavet forsøgsprotokol for behandlingsstudiet og planlægningen af dette studie er i gang. Den Ph.d. studerende har på nuværende tidspunkt gennemført kurser, svarende til 25 ECTS point.

Gennemførte Ph.D kurser (Malene Kjelin Morsing):

Responsible Conduct of Research (2 ECTS)
Laboratory Animal Science EU Function ABD (11 ECTS)
Epidemiology I: Planning a study (6 ECTS)
Epidemiology II: Analysing continuous and dichotomous data from observational studies (6 ECTS)

Foreløbige resultater:

Beskrivelse af projektet samt foreløbige resultater er præsenteret i Fagmagasinet SVIN – December 2018.
Foreløbige resultater præsenteres på CPH Pig - Januar 2019.
Foreløbige resultater er indsendt som abstract til ESPHM - Maj 2019.  

Samarbejdspartnere:

KU SUND:         Jens Peter Nielsen, Professor, DVM, PhD, jpni@sund.ku.dk (hovedvejleder)
Inge Larsen, Adjunkt, DVM, PhD, inge@sund.ku.dk (medvejleder)
Malene Kjelin Morsing, DVM, PhD-studerende, makm@sund.ku.dk

SEGES:               Nicolai Rosager Weber, DVM, PhD, nirw@seges.dk (medvejleder)

Ø-vet:                Ken Steen Pedersen, Direktør, DVM, PhD, ken@oevet.dk (medvejleder)    
                           Pr. 1/1-2019 er Ken Steen Pedersen også ansat som professor på KU.

Projektet er støttet af Svineafgiftsfonden.