Anvendelse og validering af Vetstat data ved rapportering af antibiotikaforbrug i svinesektoren med særlig fokus på sohold og økologiske besætninger

(sammenhæng mellem antibiotikaforbrug, besætningsfaktorer og sygdomsanmærkninger)

Projektansvarlig: Lektor Helle Stege: hst@sund.ku.dk
Projektdeltagere fra KU:
PhD studerende Amanda Brinch Kruse: amanda@sund.ku.dk, Professor Liza Rosenbaum Nielsen: liza@sund.ku.dk

Projektet er toårigt (januar 2017 – december 2018) og omhandler antibiotikaforbrug i danske svinebesætninger. Det foregår i samarbejde med Klassificeringskontrollen, Videncenter for Svineproduktion (VSP), Økologisk Landsforening, Fødevarestyrelsen (FVST) og Ø-vet.

Projektet bygger blandt andet på resultater fra to nyligt afsluttede ph.d. studier fra KU og DTU Vet og har som overordnet formål at undersøge sammenhænge mellem antibiotikaforbrug og sundhed i danske svinebesætninger. Denne del af projektet er koblet til SEGES projektet ”Risikofaktorundersøgelse for mavesår hos søer” og økologisk landsforening. Sideløbende deltager forskergruppen i en større europæisk projektgruppe, der har til formål at synliggøre forskelle i eksisterende antibiotika-monitorerings systemer og danner således fundamentet til potentielt at kunne sammenligne antibiotikaforbruget landene imellem på længere sigt. 

Økonomi

Totalbudget for begge år: 1.516.000 kr.
Budget for 2017 og 2018: 758.000 kr.

Bidragsydere i 2017 og 2018

Projektet er fuldfinansieret af Svineafgiftsfonden (www.svineafgiftsfonden.dk) med 758.000 kr. årligt. Derudover ydes der delvis støtte af JPIAMR (http://www.jpiamr.eu/) til øget rejseaktivitet i forbindelse med EU projektsamarbejdet. 

Baggrund og projektindhold

Baggrund: Resultater fra to nyligt afsluttede PhD projekter viser, at Vetstat-data hverken er entydige eller fejlfri. Det er derfor vigtigt at Vetstatopgørelser anvendes i forskningsprojekter, så datakvaliteten løbende forbedres. Antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen er desuden under stor bevågenhed i mange lande, hvoraf flere er i gang med at etablere egne overvågningssystemer. Det er i alles interesse at programmerne bliver ensartede og gennemskuelige, så man kan overvåge og sammenligne forbruget og analysere sam-menhænge mellem forbrug og resistensmønstre på en meningsfuld måde. Projektgruppen fik i 2017 EU-støtte til et JPIAMR-projekt sammen med 10 andre EU-lande og Canada (http://www.jpiamr.eu). JPIAMR-projektet har til formål at ensarte kvantificeringen af antibiotika, så man bedre kan sammenligne forbruget indenfor og imellem lande samt udarbejde fælles ”best practice guidelines” til at monitorere antibiotikaforbrug på national skala.

Formål: Projektets 2018-del vil supplere SEGES Svineproduktion projektet ”National screening af mavesår hos søer; Aktivitet 2; Risikofaktorundersøgelse for mavesår hos søer” med undersøgelser af antibiotikaforbrug og ordinationsmønstre baseret på Vetstat-udtræk fra de deltagende sobesætninger. Desuden indgår en undersøgelse af antibiotikaforbrug i økologiske besætninger. Dels analyseres og rapporteres selve forbruget, baseret på Vetstat-udtræk, dels sammenlignes ordinationsmønstre og sygdomsanmærkninger fra slagterierne. Endvidere vurderes omfanget af kasseret antibiotika fra økologiske besætninger

Kort status for igangværende projekt: I 2017 har der været følgende aktiviteter i projektet: 1) EU-ansøgningen (JPIAMR) blev imødekommet. Da denne aktivitet skønnedes at være af særlig interesse for danske svineproducenter og SEGES, blev den opprioriteret og forløber i hele 2017. 2) Undersøgelse af sammenhæng mellem antibiotikaforbrug og følgesygdomme til halebid ef afsluttet og artiklen "The influence of antibacterial treatment on the prevalence of tail biting-associated sequelae in Danish finishers at slaughter" er accepteret til publikation i internationalt tidsskrift. 3) Der er udarbejdet spørgeskema omkring antibiotikaforbrug (og bortskaffelse af overskydende antibiotika) i økologiske besætninger. Dataudtræk fra Vetstat og slagterier sker i efteråret 2017. 4) Dataindsamling til SEGES Svineproduktion mavesårsprojekt er startet. Vetstat-udtræk og analyser til denne del vil foregå i 2018 sideløbende med afslutning og publicering af resultater fra 3).

Milepæle og delresultater

Projektets hovedresultater og konklusioner (opdateres løbende).

Milepæle i projektet

I det første år, 2017, forløber JPIAMR-delprojektet (EU støttet) sammen med 10 andre EU lande og Canada. Projektet har til formål at ensarte kvantificeringen af antibiotika, således at man bedre kan sammenligne forbruget indenfor og imellem lande. Derudover er der fokus på at kunne udarbejde fælles ”best practice guidelines” til at monitorere antibiotikaforbrug på national skala. Resultaterne fra det internationale samarbejde opsummeres i form af en videnskabelig artikel og indsendes til et internationalt tidsskrift. Derudover udarbejdes og præsenteres resultaterne på en online platform og der organiseres en afsluttende 2-dags konference om emnet, hvor resultaterne ligeledes præsenteres.

Vetstatudtræk anvendes til at vurdere sammenhæng mellem behandlingsrutiner og slagtefund (halebid). Artikel er netop godkendt til publikation i det internationale tidsskrift ”Frontiers in Veterinary Science” efterår 2017.

I sommer-efterår 2017 udarbejdes spørgeskemaer til økologiske besætninger, mhp. at vurdere omfanget af ordineret antibiotika, der kasseres (men som ikke tilbageføres i Vetstat, og dermed udgør en mulig fejlkilde ved rapportering af forbrug i økologiske besætninger).

I efteråret 2017 foretages de nødvendige dataudtræk fra Vetstat og slagterier mhp. at vurdere antibiotikaforbrug, behandlingsmønstre og sygdomsanmærkninger i økologiske besætninger.

I 2018 færdiggøres undersøgelser, analyser og international artikel vedr. antibiotikaforbruget i økologiske besætninger

I 2018 foretages dataudtræk fra sobesætningerne i SEGES Svineproduktion projektet ”National screening af mavesår hos søer; Aktivitet 2; Risikofaktorundersøgelse for mavesår hos søer”, data analyseres og beskrives i en international artikel

Projektets leverancer

Resultater fra projektet bliver rapporteret i form af 3-4 internationale artikler. Herudover vil der løbende blive publiceret i danske branchetidsskrifter og på SEGES Svineproduktions hjemmeside. Projektet bliver præsenteret ved nationale og internationale kongresser og møder. Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret med aktiviteter og resultater:

 • Indledende resultater fra projektet blev præsenteret ved det offentlige møde ” Antibiotika og resistens - husdyropdræt uden anvendelse af antibiotika” på KU-SUND den 31/1 (indlæg v. Helle Stege: Forbrug af antibiotika til husdyr (svin, kvæg, fjerkræ og fisk), Lidt om faldgruber ved AB opgørelser (svin). Præsentationen kan ses her.
  Antibiotikaforbrug til svin – herunder specielt effekten af beregningsmetoder blev præsenteret ved møde på KU SUND den 4/10 2017. Se præsentationen her.
 • Artiklen “Associations between antibacterial treatment and the prevalence of tail-biting-related sequelae in Danish finishers at slaughter", af Mette Fertner, Matthew Denwood, Anna Camilla Birkegård, Helle Stege og Anette Boklund er publiceret af det internationale tidsskrift “Frontiers in Veterinary Science”, section Veterinary Epidemiology and Economics.
 • På baggrund af det fælles JPIAMR projekt, vil der blive publiceret en samlet rapport og/eller artikel, der beskriver og analyserer eksisterende antibiotika-overvågningsregistre med henblik på at øge gennemsigtigheden af systemerne, kunne sammenligne systemerne og kunne udarbejde nogle fælles ’best practice’ guidelines til lande, som ønsker at anlægge et antibiotika-overvågningssystem. Forventes publiceret i slutningen af 2017 / start 2018. Den samlede rapport / artikel fra JPIAMR projektet med de fælles ’best practice’ guidelines vil blive tilgængelig på projektets hjemmeside. Projektets første konference afholdes i Belgien, 27.-28. februar 2018.
 • Artikel til fagmagasinet Svin: ”Ordinationsmønstre i økologiske besætninger
 • Poster præsenteret på AACTING konference, Ghent, Belgien i februar 2018: ”Antimicrobial prescription patterns in organic and conventional pig herds in Denmark” 
 • Poster præsenteret på ISVEE konference, Chiang Mai, Thailand i november 2018: ”Antimicrobial use data from Danish organic pig herds
 • Deltagelse og udarbejdelse af materiale til arbejdsgruppen om udvikling af en elitebedrift-ordning for svinebedrifter. Materialet blev præsenteret som oplæg til 2. interessentmøde d.10.september 2018. Præsentationen kan ses her
 • International artikel omhandlende antibiotikaforbrug i økologiske besætninger. Artiklen beskriver det totale forbrug, sammenhæng mellem ordinationer og slagterianmærkninger samt et estimat på omfanget af antibiotika, der kasseres, men som ikke modregnes i Vetstat. Artikelmanuskriptet er indsendt til det internationale tidskrift BMC Veterinary Research: “Antimicrobial prescription data in Danish national database validated against treatment records in organic pig farms and analysed for associations with lesions found at slaughter”
 • International artikel omhandlende antibiotikaforbrug i sobesætninger (SEGES Svineproduktion mavesårs-projekt). Der analyseres data omkring antibiotikaforbrug, vacciner, diagnoser og slagtefund. Artikelmanuskript forventes indsendt til det internationale tidskrift Porcine Health Management i begyndelsen af 2019.

Samarbejdspartnere

Projektet laves på KU SUND, men i tæt samarbejde med Klassificeringskontrollen, Videncenter for Svineproduktion (VSP), Økologisk Landsforening, Fødevarestyrelsen (FVST) og Ø-Vet. 

KU SUND
Helle Stege, hst@sund.ku.dk
Liza Rosenbaum Nielsen: liza@sund.ku.dk

Amanda Brinch Kruse: amanda@sund.ku.dk

                                                                     

Klassificeringskontrollen,

Jesper Larsen, jla@lf.dk

 

Klassificeringsudvalget for
Svin, Kvæg og Får

 

SEGES, Videncenter for   svineproduktion

Charlotte Sonne Kristensen, csk@seges.dk

Kristian Knage-Drangsfeldt, KRKD@seges.dk 

    

Økologisk Landsforening

Randi Vinfeldt, randi-vinfeldt@hotmail.com

    

Fødevarestyrelsen

Tim Pedersen, tipe@fvst.dk

    

Ø-vet

Ken Pedersen, ken@oevet.dk