Professional Pig Practice

Projektansvarlig: Lektor Helle Stege: hst@sund.ku.dk 
Ph.d.-studerende: Karl Johan Møller Klit: karl.johan.klit@sund.ku.dk

“Professional Pig Practice” - Udvikling og produktion af spilbaseret e-læringsprogram til træning og dokumentation af landbrugsfaglige og veterinære kompetencer indenfor dyrevelfærd

Klik her for status pr. 1. juli 2016

Foto af gruppe ved pc skærmProjektet er et treårigt Ph.d.-projekt (januar 2015 til december 2017), hvor der primært forskes i undervisning i dyrevelfærd hos svin, specielt velfærdsvurdering og egenkontrol. Dette foregår i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen (FVST) samt skoler, der udbyder landmandsuddannelsen (”landbrugsskolerne”).

Projektet har hovedvægt på undervisning, didaktik og pædagogik for landbrugsskoleelever. I Ph.d. forløbet vil desuden blive undersøgt hvilke objektive parametre, der bedst kan bruges til bedømmelse af velfærd, hvordan man kan inddrage hele besætningen, dvs. vurdere enkeltparametre i et mere komplekst miljø, samt sikre bedre konsensus mellem dyrlæger, landmænd og kontrollører. Bedre oplæring / træning og mere ensartet bedømmelse vil bidrage til generel forbedring af velfærd og velfærdskontrol, ligesom det bliver lettere at dokumentere indsatsen og dermed forbedre branchens image og konkurrenceevne.

Udvikling og produktion foregår i samarbejde mellem KU (SUND & SCIENCE), SEGES og FVST og spillet bliver i første omgang til brug i svinesektoren; dyrlæger / dyrlægestuderende, kontrolmyndigheder (danske regionsdyrlæger og veterinærmyndigheder i EU) samt landmænd og landbrugsstuderende.

Ph.d.-projektet er koblet til et overordnet projekt (PPP) om e-læringsspil, der omfatter yderligere et treårigt ph.d projekt (2014-2016, finansieret af KU) der fokuserer på undervisning af veterinærstuderende i svinesygdomme. Her bliver selve læringskonceptet udviklet og afprøvet og læringseffekter dokumenteres. På baggrund af disse resultater (konceptet) vil de egentlige e-lærings-moduler løbende udvikles og programmeres. Modulerne vil omhandle en række almindeligt forekommende svinesygdomme, hvor hvert modul (”et besætningsbesøg”) omhandler en specifik sygdom i en besætning. Der vil også kunne laves specifikke moduler omhandlende emner som anmeldepligtige sygdomme og korrekt adfærd ved mistanke om udbrud (også på EU niveau). Erfaringer, koncept og spil-elementer fra det samlede projekt vil blive anvendt i velfærdsdelen og det samlede produkt (e-læringsmoduler indenfor såvel sygdomme som velfærd hos svin) vil være tilgængelige for samtlige projektdeltagere. 

Økonomi

Totalbudget for alle år: 3.309.000 kr.
Budget for 2015: 1.103.000 kr.

Bidragsydere i 2015 & 2016:

Ph.d.-projektet er fuldfinansieret af Svineafgiftsfonden (www.svineafgiftsfonden.dk) med 1.103.000 kr. / år

Ud over Ph.d.-projektet om velfærd, er det samlede PPP projekt foreløbig finansieret med i alt 3.300.000 kr. - heraf 900.000 (e-læringsmoduler + 1/3 ph.d) fra IPH, 750.000 kr. (1/3 ph.d) fra CPH-Pig, 740.000 kr fra KU (O&BL) 410.000 kr. fra ViD (FVST), 150.000 (e-læringsmoduler) fra SUND og 350.000 kr. fra Fenris Film & Multimedia ApS. Der er endvidere givet tilsagn om Landdistriktsmidler (250.000 i 2016) til udarbejdelsen af flere e-læringsmoduler.

Baggrund og projektindhold

For såvel veterinærstuderende som landbrugsmedarbejdere kan det være vanskeligt at optræne kliniske / praktiske færdigheder i praksis / ved besætningsbesøg. Dels er det dyrt og besværligt, dels kan konsekvenserne af forskellige typer fejltagelser være meget omfattende og kostbare. E-læring er efterhånden en almindelig undervisningsform (speakede præsentationer, demonstrationsvideoer osv.) men som regel er den studerende meget passiv ved disse metoder.

Med spilbaseret e-læring bibeholdes de logistiske fordele ved e-læring, men spillene er interaktive og kræver deltagelse og beslutning fra den studerende, som desuden motiveres ved brug af points, forskellige spilscenarier og integration af spil-aktiviteter. Kombinationen af mulighed for interaktiv tilegnelse af viden og høj motivationsfaktor giver spilbaseret læring et meget stort læringspotentiale. Desuden giver den interaktive opbygning rig mulighed for at indgå i dialog med f.eks. landmand / andre personer i det virtuelle set-up. Herved opnår den studerende kompetencer og kommunikationsredskaber, det ikke er muligt at sikre ved almindelig undervisning. Spilbaseret læring kan facilitere faglig korrekt adfærd i et komplekst miljø og det kan sikre en mere ensartet og hensigtsmæssig ageren omkring diagnostik og behandling. Det kan også skabe en fælles referenceramme for f.eks. dyrevelfærdsmæssige spørgsmål, der i øjeblikket primært er overladt til den enkeltes fortolkning. Udbredelse af specifikke velfærds-moduler vil bidrage til at landmænd, dyrlæger og regionale kontrollører kan udøve, kontrollere og vurdere ”Egenkontrolprogrammer” på en mere ensartet måde. Det forventes således at spillet vil kunne:

 1. Styrke viden om sundhed/sygdom og dyrevelfærd i svinebesætninger. 
 2. Bidrage til træning og vedligehold af vigtige kompetencer, dvs. korrekt adfærd i svinebesætninger, herunder smittebeskyttelse ved indgang/udgang samt udførelse af diverse procedurer, diagnosticering, profylakse og behandling af almindeligt forekommende sygdomme, medicinhåndtering og sikring af dyrevelfærd samt genkendelse og håndtering af anmeldepligtige sygdomme mv. 
 3. Fremme kommunikation mellem forskellige aktører og medvirke til en mere ensartet kontrol i svinebesætninger.

Milepæle og delresultater

Projektets hovedresultater og konklusioner. (Opdateres løbende).

Fase 1:
Udarbejdelse af Ph.d.-plan og kursusaktiviteter. Planlægning og koordinering med landbrugsskolerne, koordinering med danske aktiviteter og undersøgelser af velfærdsvurdering (f.eks. projektrapport 18 fra Center for Bioetik og Risikovurdering, ”Vurdering af dyrevelfærd i en husdyrbesætning”), projektet ”Simplifying on-farm animal welfare assessment” og det EU støttede projekt ”Welfare Quality®”. Så vidt muligt koordineres også med masteruddannelsen ”Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktionen” fra Aarhus Universitet. Beslutninger omkring pædagogiske principper, herunder respons, points og indhold. Forberedelse af materiale til fokusgruppe tests: spørgeskemaer/interviews, indhold og form, protokol-udarbejdelse for tests i samarbejde med vejledere. Etablering af relevante fokusgrupper, Case rapport – observations studie – læring uden brug af e-læring (”kontrol-gruppe”). Gennemgang af eksisterende materiale og anbefalinger; videooptagelser af typisk adfærd ved forskellige velfærdsproblemer, typiske fejl / overtrædelser. Indsamling/opbygning af yderligere materiale. Udarbejdelse af dialog med landmand. Bistand til A/V arbejde, indledende spiludvikling/dimensionering.

Fase 2:
Levering af materiale til Fenris. Spiludvikling, programmering, grafik / animation (gård, landmand, grise, cursor etc.), A/V, spiltest. Test af forskellige game-plays (iterativ model) i fokusgrupper (kvalitative undersøgelser). Planlægning, udarbejdelse af protokol til direkte effekt studier i fase 3.

Fase 3:
Test og evaluering af e-læringsmodul i forhold til effekt på de studerendes motivation, engagement og færdigheder. Tilretning i samarbejde med Fenris, Direkte effekt studier – sammenligning af studerendes færdighed med og uden brug af e-læringsmodul. Formidling af foreløbige resultater. 

Milepæl: Primo 2016: Første 1-2 velfærds e-læringsmoduler færdige og klar til implementering.

De følgende to år i Ph.d.-forløbet (2016 og 2017) vil der blive foretaget løbende vurderinger og dokumentation af læringseffekt og der vil blive udarbejdet forslag til træning af bedre og mere ensartet vurdering af dyrevelfærd i svinebesætninger. Resultaterne vil blive publiceret i internationale tidsskrifter og ved konferencer. Selve konceptet, der gradvist udvikles, testes og dokumenteres, vil blive beskrevet og publiceret i samarbejde med den anden ph.d og vil udgøre en samlet protokol for, hvordan læringsspil kan produceres med bedst mulig indlæring, motivation og effekt, og tilpasset dyrlæger, landmænd og kontrollører. Der vil i den samlede 3-årige periode blive udviklet og produceret e-læringsmoduler til et samlet velfærdsforløb, koordineret med og som støtte for landbrugsskolernes velfærdsuddannelse.

Samarbejdspartnere

Udvikling af de første moduler om dyrevelfærd laves i samarbejde mellem KU (SUND & SCIENCE), SEGES og FVST (ViD). Repræsentanter fra alle institutioner vil sidde i vejleder- og følgegruppen således at delprojekter koordineres, overlap undgås og synergi sikres. Den forskningsmæssige forankring omhandlende pædagogiske og didaktiske principper varetages bl.a. af primær medvejleder, Michael May, fra Institut for Naturfagenes Didaktik (IND). Derudover vil der være tæt samarbejde med Camille Kirketerp Nielsens PhD projekt, omhandlende udvikling, evaluering og dokumentering af spil-baseret læring.

Programmeringsdelen af projektet foregår i samarbejde mellem KU, Online & Blended Learning (O&BL) og Fenris Film og Multimedia Aps. Hele projektet er desuden tæt koblet til Det Danske Akademi for Digital Underholdning (DADIU). KU vil sørge for fælles platform / adgang, vedligehold, opdatering osv.

KU SUND

KU SCIENCE

SEGES, Videncenter for svineproduktion

 • Rikke Ingemann Svarrer, Projektchef, ris@lf.dk (medvejleder)

Royal Veterinary College

Følgegruppe:

 • Mette S. Herskin, AU
 • Inger Anneberg, AU
 • Sine Norlander Andreasen, SEGES
 • Jens Peter Nielsen, KU, SUND
 • Ken Steen Pedersen, Ø-vet
 • Tina Birk Jensen, FVST
 • Dorte Schrøder Pedersen, FVST
 • Christian Fink Hansen, KU SUND
 • Camilla Kirketerp Nielsen, KU SUND

Øvrige relevante link


Status pr. 1. juli 2016

Første velfærdsspilmodul ”Farestalden” er designet, programmeret og klar til afprøvning på landbrugsskolerne i efteråret. Resultaterne af afprøvningen vil blive afrapporteret som en international publikation som en del af ph.d.-projektet samt på dansk i et fagtidsskrift. Modulet er designet med særlig fokus på projektet ”Pattegriseliv” idet det tilstræbes at give landbrugsskoleelever bedre træning i farestaldsprocedurer, hvorved bedre overlevelse og velfærd kan sikres. Der er bevilget ekstra finansiering fra FVST (ViD) til et overbygningsmodul til ”Farestalden” med særlige elementer, beregnet for FVSTs kontrollører. Beskrivelse, indarbejdelse og programmering af denne overbygning foregår i efteråret 2016. Alle versioner af spillet kan spilles af alle studerende, så en bedre forståelse af andre gruppers arbejdsopgaver kan opnås. Indhold og design af næste velfærdsmodul ”Sygestien” er under udarbejdelse. 

Farestaldsmodulet blev demonstreret og afprøvet ved et møde i maj 2016 med undervisere fra Landbrugsskolerne. Her et par citater fra mødeleder og medvejleder, Rikke Svarrer, SEGES: ”Min fornemmelse er, at de synes, det er rigtig fedt! Et par kommentarer fra evalueringen var: 

 • Tror det bliver et godt og lærerigt spil
 • Flere spil af den slags vil gavne (har åbenbart haft prøvet den spilbare del med nogle elever, som var vildt begejstrede)
 • Super undervisningsmulighed med det til variation

Så jeg tror, de glæder sig!”

Phd kurser bestået

Introduction to University Pedagogy, 3 ECTS)

Deltagelse / præsentationer ved danske møder og konferencer:

Publikationer

 • IPVS / ESPHM juni 2016 ”Virtual farrowing unit - Increase piglet survival in a game based setting
 • Training Welfare Assessment. Poster. November 2016
 • VIDEO: Faringsovervågning & Faringshjælp


Status pr. 1. juni 2015

Ph.d.-planen er udarbejdet og godkendt. Der er foretaget planlægning og koordinering med landbrugsskolerne og med øvrige danske aktiviteter indenfor læring om velfærd samt kriterier for velfærdsvurdering i svinebesætninger. Der er lavet interviews med nøglepersoner i FVST (Dorthe Schrøder Petersen og Else Enemark) samt Natur og Erhvervsstyrelsen (Emilie Sloth). For at sikre realistiske scenarier og konversation i spil-modulerne, deltages løbende i møder med undervisere fra landbrugsskolerne, ligesom der foretages besætningsbesøg med gennemgang af velfærdsrelaterede emner i samarbejde med fagdyrlæge Peter Høgedal. Det første spiloplæg (”Farestaldsmodul”) er udarbejdet i samarbejde med Rikke Svarrer (SEGES), Landbrugsskolerne samt følgegruppen. Beskrivelser, ønsker og forslag er afleveret til Fenris Film og Multimedia, hvor de første udkast til spil-design og indhold nu er under produktion.

I løbet af første halvår har der været en del undervisningsaktivitet, herunder: ”Svineugen” (besætningsbesøg med studerende, forelæsning: ”Sådan håndteres lovgivning i praksis”), Produktionsdyrsdifferentiering, forelæsning: ”Velfærdskontrol i svinebesætninger” samt Animal Science, forelæsninger: ”Diseases of Swine” og ”Vets in Practice” 

Ph.d.-kurser bestået:

 • Welfare Quality Assesment (2 ECTS)
 • Responsible Conduct of Research (2 ECTS)
 • The Art of Writing Scientific papers (3 ECTS)
 • Scientific Writing Workshops (2,5 ECTS)

Deltagelse / præsentationer ved danske møder og konferencer:

 • ViD-Seminar 18. februar, 2015. ”Udvikling og dokumentation af koncept for E-læringsmodul: ”(Egen)kontrol af dyrevelfærd i svinebesætninger
 • ViD Velfærdskonference 29.-30. april, 2015
 • HERD-Seminar, 6. maj, 2015. “Animal welfare in swine production; Game based learning (GBL)
 • Svineundervisernes ekspertgruppemøde 6.-7. maj, 2015. ”Computerspil i undervisningen
 • DVHS 7.-8. maj, 2015

Publikationer

 • ESPHM 21.-24. maj, 2015.Professional Pig Practice” – An innovative approach to practising clinical skills. Camilla Kirketerp Nielsen, Karl Johan Møller Klit & Helle Stege.
 • Første artikel er under udarbejdelse, arbejdstitel: “Teaching Animal Welfare Science to Agricultural and Veterinary Students in Denmark”. I artiklen beskrives bl.a. strukturelle forskelle imellem uddannelsesprogrammerne, samt hvordan dette kan influere de studerendes syn på dyrevelfærd.