Anvendelse og validering af det nye Vetstat med særligt fokus på fravænningsgrise

Projektansvarlig: Lektor Helle Stege: hst@sund.ku.dk
Projektdeltagere fra KU:
 Postdoc studerende Amanda Brinch Kruse: amanda@sund.ku.dk

Projektet omhandler antibiotikaforbrug i danske svinebesætninger. Det foregår i samarbejde med SEGES Svineproduktion, Fødevarestyrelsen (FVST) og private svinepraksis.

Veterinærforlig 3 har stort fokus på antibiotikaforbruget, navnlig til grise. I den forbindelse skal den nationale medicindatabase, Vetstat, opdateres og tilrettes. I dette projekt fokuseres på hvordan antibiotikaforbruget registreres, beregnes og rapporteres i det nye Vetstat. I forligsteksten er der særligt fokus på forbruget til fravænningsgrise, dels fordi de i forvejen er den aldersgruppe med det højeste antibiotikaforbrug, dels fordi anvendelsen af medicinsk zink bliver udfaset. Ved anvendelse og validering af data i VetStat data, vil der i dette projekt være fokus på konsekvenser for fravænningsgrise, som følge af de forskellige antibiotikareducerende tiltag, der bliver iværksat.

Økonomi

Budget for 2019: 755.000 kr.

Bidragsydere

Projektet er fuldfinansieret af Svineafgiftsfonden (www.svineafgiftsfonden.dk) med 755.000 kr.

Baggrund og projektindhold

Baggrund: Veterinærforlig 3 har stort fokus på antibiotikaforbruget, navnlig til grise. I den forbindelse skal den nationale medicindatabase, Vetstat, opdateres og tilrettes. Det er vigtigt at det nye Vetstat fejlsikres bedst muligt, så registreringerne bliver så pålidelige som muligt og landmænds og dyrlægers adgang til egne data skal forenkles og understøttes i form af tilpassede automatiske udtræk og rapporter. Alle (nye) regnerutiner skal tjekkes og afprøves. Endelig er det meget vigtigt at standardiserede opgørelser fra Vetstat ledsages af beskrivelser af regnerutinerne, herunder hvordan ”populationen” er defineret (producerede, slagtede, eksporterede grise, kg levende biomasse, kg produceret grisekød osv.) så det er muligt at sammenligne det danske forbrug med forbruget i andre lande. I forligsteksten er der særligt fokus på forbruget til fravænningsgrise, dels fordi de i forvejen er den aldersgruppe med det højeste antibiotikaforbrug, dels fordi anvendelsen af medicinsk zink bliver udfaset. Det er meget vigtigt at holde øje med hvordan antibiotikaforbruget registreres, beregnes og rapporteres i det nye Vetstat, samt at registrere konsekvenser for denne aldersgruppe som følge af de forskellige antibiotikareducerende tiltag, der vil blive iværksat. En mere korrekt rapportering af det danske forbrug (der i øjeblikket er lavere end det i almindelighed rapporteres som), vil desuden give branchen et bedre image internationalt.

Formål: Anvendelse og validering af det nye Vetstat med særligt fokus på fravænningsgrise og mulige konsekvenser af reduceret antibiotikaforbrug, nyt Gult Kort og udfasning af zink.

Kort status for igangværende projekt: Det igangværende Vetstatprojekt kører planmæssigt og har ingen direkte relation til dette, bortset fra anvendelsen af Vetstatdata. Det afsluttes 31. december 2018 og alle aktiviteter kan ses på projektets hjemmeside.

Milepæle og delresultater

Projektets hovedresultater og konklusioner (opdateres løbende).

Milepæle i projektet

2019: Opdateret Vetstatudtræk fra FVST / KU bruges til analyser af trends indenfor antibiotikaforbrug til fravænningsgrise – produkt, ordinationsmønstre, ændringer over tid, konsekvenser af forskellige doseringsangivelser (potens) og regnerutiner. Information vedrørende ændringer og planlagte ændringer i det nye Vetstat samles – bl.a. ved deltagelse i FVSTs arbejdsgrupper. International artikel vedr. gamle og nye Vetstat – forskelle, fordele og ulemper, konsekvenser ved forskellige måder at opgøre forbruget på i de automatiserede regnerutiner og rapporter. Udarbejdelse af spørgeskema samt påbegyndelse af dataindsamling, se nedenfor.

2020: Kortlægning og analyse af medicinforbruget (AB og vacciner, Vetstatudtræk) samt spørgeskema- / interviewundersøgelser af besætninger der har fået Gult Kort pga. forbruget til fravænningsgrise (algr 56). Ligger forbruget generelt højt eller har der været særlige hændelser forud for stigningen? (sygdomsudbrud, leverandørskifte oa.). Har besætningerne en lavere sundhedsstatus? Er der en anderledes brug af antibiotika og / eller vacciner i forhold til det gennemsnitlige danske forbrug? F.eks. mere flokmedicinering? Hvad er besætningernes produktivitet? (antal smågrise produceret per år, per stiplads). Hvor hurtigt nedbringes AB forbruget i besætningerne efter Gult Kort og hvordan? Særlige tiltag? Har dette indflydelse på produktiviteten? International artikel vedr. Gult Kort besætninger, deres handlingsplaner og mulige konsekvenser.

2021: Undersøgelser (Vetstatudtræk) af overordnede ændringer i medicinforbrug og ordinationsmønstre (ordinationsgrupper, produkter) for fravænningsgrise, efterhånden som Zn udfases. Samlet vurdering af det nye Vetstat og anbefalinger til automatiserede udtræk og rapportering – specielt mhp. at korrigere for forskelle i produkternes potens samt effekten af valgte mål for populationsstørrelse og produktivitet. Udarbejdelse af international videnskabelig artikel.

Projektets leverancer

Resultater fra projektet bliver rapporteret i form af en række internationale artikler. Herudover vil der løbende blive publiceret i danske branchetidsskrifter og på SEGES Svineproduktions hjemmeside. Projektet bliver præsenteret ved nationale og internationale kongresser og møder. Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret med aktiviteter og resultater:

  • Nyt ph.d.-projekt er opstartet i december 2019. Data der er indsamlet og analyseret i dette projekt vil blive brugt til at sammenholde resultater der opnås i ph.d.-projektet i 2020 og frem. Læs mere om ph.d.-projekt "VetStat – Svin, kæledyr, heste, mink, fisk og fjerkræ".
  • Dataudtræk fra VetStat for besætninger med smågrise. Disse data er evalueret med særligt fokus på zink, vacciner og antibiotikaforbrug. Der er opsat studier hvor data fra 2015-2017 er analyseret med forskellige tilgange. Data fra 2018 og 2019 skal analyseres i foråret 2020 med henblik på at følge udviklingen og sammenligne med tidligere analyser.
  • Resultater fra analyser af data på zink forbrug til smågrise viser, at besætninger med et højere forbrug af zink har flere søer i besætningen, men færre smågrise, sammenlignet med gruppen af besætninger med et lavere forbrug af zink. Desuden ser man oftere indkøb af vaccine mod Lawsonia i besætninger med et højere forbrug af zink.
  • Data omhandlende zink forbrug indikerer ligeledes at et højt forbrug af zink hovedsageligt bruges i kortere perioder, da forbruget falder over tid i besætninger med et højt forbrug. Dette skyldes formentlig at zink bruges til at nedbringe en høj forekomst af fravænningsdiarré, men data viste dog ingen klar sammenhæng mellem zinkforbrug og antibiotikaforbrug. Dette kan skyldes forskellige strategier i de enkelte besætninger, som ikke altid involverer både en stigning i zink- og antibiotikaforbruget.
  • Resultater fra analyser af trends i antibiotikaforbrug til smågrise viser, at besætninger med et højt forbrug af antibiotika målt som ADD/100dyr/dag og gram aktivt stof har et andet behandlingsmønster ift. administration (oftere flokmedicinering), indikation (oftere mave-tarm-lidelser) og antibiotikaklasser (større andel af tiamulin).
  • Spørgeskema udarbejdet til indsamling af viden om besætninger der har fået Gult Kort pga. forbruget til fravænningsgrise (aldersgruppe 56). Besætninger identificeres ud fra nyeste data fra VetStat og undersøgelserne påbegyndes i starten af 2020.
  • Arbejdet i FVST med det nye VetStat (VetStat2.0) følges via deltagelse i interessentmøder og workshops. VetStat2.0 idriftsættes ved udgangen af 2020, hvorfor der først kan foretages sammenligning af gamle og nye VetStat herefter.

Samarbejdspartnere

Projektet laves på KU SUND, men i tæt samarbejde med SEGES Svineproduktion, Fødevarestyrelsen (FVST) og private svinepraksis.