Undersøgelse af medicinforbrug til svin, sammenhæng med besætningsfaktorer og forenklet egenkontrol baseret på Vetstatdata

Projektansvarlig: Lektor Helle Stege, e-mail: hst@sund.ku.dk

(PhD projekt i samarbejde med DTU-Vetinst og VSP).

Vetstat - den nationale database til overvågning af medicinforbruget til produktionsdyr - blev implementeret i år 2000 men er under stadig revision og fejlretning. Hidtil har Vetstat næsten udelukkende været brugt som kontrolværktøj for myndighederne mens der ikke er blevet foretaget nogen decideret forskning i det individuelle forbrug på besætningsniveau - f.eks. vedrørende anvendeligheden af disse data i rådgivningsarbejdet. At Vetstat ikke anvendes mere individuelt og derfor ikke fejlrettes systematisk og konsekvent er et stort problem.

Med den store offentlige opmærksomhed på disse opgørelser af medicinforbrug og den udbredte formodning at det danske forbrug til svin er ”meget højt” burde det i langt højere grad præciseres hvad tallene betyder, hvordan de er beregnet, hvilke usikkerheder der er forbundet med dem og hvordan det danske forbrug af specielt antibiotika er i forhold til andre lande / andre dyrearter / det humane forbrug. Skal man komme med bud på at optimere/reducere antibiotikaforbruget til svin, er det nødvendigt at vide hvad forbruget faktisk er, hvilke usikkerheder der er forbundet med opgørelserne samt en løbende fejlsikring /tilretning, så det sikres, at data fra Vetstat er pålidelige, anvendelige og let tilgængelige for brugerne.

Det er også vigtigt at få afklaret i hvor høj grad ”indkøbs”-data fra Vetstat afspejler de aktuelle forhold og forbrugsmønstre i individuelle besætninger. Alt dette vil det her beskrevne projekt bidrage til at belyse og beskrive, ligesom projektet vil kunne tilvejebringe målrettede Vetstatudtræk til undersøgelser i besætninger samt medvirke til at gøre Vetstat mere brugervenligt og anvendeligt i egenkontrollen.

Projektet forløber fra januar 2011 til december 2014 og har en række milepæle og delresultater.

Økonomi

Totalbudget for alle år: 2.289.600 kr
Budget for 2011: 763.200 kr

Bidragsydere i 2011 & 2012:

Relevante link

Baggrund og projektindhold

Der mangler undersøgelser af sammenhængen mellem Vetstats opgørelser på besætningsniveau og besætningsfaktorer indenfor sundhed, velfærd og produktivitet. Vetstat afspejler desuden udelukkende indkøb af medicin og dermed ikke forbrugsmønstre. På besætningsniveau kan fejlregistreringer og uhensigtsmæssige omregninger mellem CHR og Vetstat betyde at man udpeges til kontrolbesøg - f.eks. vil besætninger, der ikke har registreret slagtesvinehold i CHR, ikke kunne registrere et medicinforbrug i denne gruppe (gruppe 57) i Vetstat og vil dermed let kunne risikere at få beregnet et betydeligt større antal daglige doser (ADD) end der faktisk forbruges. Det er oplagt at inddrage Vetstatudtræk til egenkontrol i besætninger, da disse data allerede er ”gratis” tilgængelige. Før sådanne data kan bruges, er det dog nødvendigt at undersøge hvilke Vetstatudtræk, der bedst og mest pålideligt beskriver medicinforbruget - både på lands- og på besætningsplan. I den forbindelse skal det vurderes hvilke udtræk, der bedst relateres til besætningsfaktorer samt hvilke supplerende udtræk, f.eks. fra Landmandsportalen, E-kontrol samt anden egenregistrering, der skal inkluderes for at få den bedste egenkontrol.

Projektet har 6 specifikke formål:

 1. Beskrive og evaluere Vetstat systemet som det ser ud i dag - inklusive procedurer, automatiske udtræk osv. samt foreslå relevante ændringer/rettelser.
 2. Med baggrund i ovenstående at rapportere det aktuelle medicinforbrug i Danmark (nu/over årene). Opdelt i aldersgrupper, ATC grupper, ordinationsgrupper osv. Under hensyntagen til dyreantal, korrigeret så godt som muligt for fejl og inklusive tests for signifikante ændringer.
 3. Vetstat vs. individuelle CHR numre: Der udvælges (grupper af) besætninger der alle besvarer spørgeskemaer vedr. besætningstype, størrelse, sundhedsstatus, managementfaktorer, fodring, E-kontrol samt en grundig overvågning af medicinanvendelse. Disse data sættes i relation til opgørelser fra Vetstat. Specielt fokuseres på sammenhæng/anvendelighed af Vetstat opgørelser og besætningernes egne optegnelser af medicinforbrug.
 4. Det i punkt 3) omtalte Vetstatudtræk (samlet forbrug/forbrugsmønster ifølge Vetstat og besætningernes egne optegnelser) sammenholdes med slagteregistreringer (udtræk fra Landmandsportalen, kødprocenter og slagteanmærkninger). En gruppe af besætninger følges tæt. Når sammenhængen mellem forbrug ifølge Vetstat/egne registreringer er kendt, kan der laves sammenligninger i større grupper, kun baseret på udtræk fra hhv. Vetstat og Landmandsportalen.
 5. Vetstat versus antibiotikarester rester i kød/resistens (besætningsniveau). Som punkt 4) blot sammenlignes besætningernes medicinforbrug her med udtræk fra slagteriernes overvågning af medicinrester og resistensforekomst på besætningsniveau (synergi med LF projekt). For at målrette (der findes ikke ret høj forekomst af medicin /resistens i dansk svinekød) udvælges besætninger, hvori der er påvist medicinrester/resistens (cases). Cases matches på så mange parametre som muligt (geografi, slagteri, type, størrelse, sundhedsstatus oa.) med en gruppe af kontroller (resistens/medicinrester ikke påvist) og medicinforbruget i de to grupper sammenlignes (totalt forbrug + effekt af forbrugsmønstre).
 6. Anvendelse af Vetstat data i besætningernes egenkontrol: Det forventes at de foregående 5 punkter har belyst anvendelighed og troværdighed af Vetstat udtræk. Det forventes ligeledes, at punkt 3), 4) og 5) har vist hvordan Vetstat data bedst kan suppleres med udtræk fra andre databaser (f.eks. Landmandsportalen) samt med strategisk dataindsamling i egen besætning. På denne baggrund udarbejdes forslag til anvendelse af Vetstat data i besætningernes egenkontrol. Resultatet af 6) bliver en dansk protokol (specifik for besætningstype) til egenkontrol vha. Vetstat i svinebesætninger.

Milepæle og delresultater

Projektets hovedresultater og konklusioner. Udfyldes løbende

Resultater fra projektet vil typisk blive rapporteret i form af internationale publikationer samt en afsluttende PhD afhandling. Herudover vil der blive udfærdiget danske beskrivelser og manualer, eftersom det er en del af projektets formål at gøre Vetstat mere brugervenligt og anvendeligt.

Der foretages dels de gængse Vetstatudtræk, dvs. opgørelser af total mængde aktivt stof (antibiotika), dyreantal for at kunne relativere omregning til ADD, doser per dyr / dag oa. de øvrige typer af opgørelser, der hidtil er blevet foretaget. Datamaterialet undersøges for generelle trends - forbrug opgjort per aldersgruppe, ordinationsgruppe, ATC kode osv. Alle ændringer undersøges med simple statistiske tests (ttest, ANOVA og lignende). Det undersøges tillige hvordan resultater, beregnet på udtræk af rådata (administratoradgang), passer til de automatiske udtræk fra Vetstats brugersider, så beregningsprocedurer kan evalueres samt evt. tilrettes. Sammenhæng mellem Vetstatdata og besætningsfaktorer undersøges i statistiske modeller med 95% signifikansniveau og 80% styrke. Ved publicering i internationale tidsskrifter med peer-review sikres en høj grad af troværdighed og kvalitet.

International dimension:
I projektet er tænkt en beskrivelse af Vetstat som system, udformet så andre lande vil kunne implementere noget tilsvarende. Derudover vil der blive lavet en EU ansøgning (samarbejde DTU-Vetinst/KU-Life). Arbejdstitel: Recording and consumption patterns for antimicrobials to pigs in EU. Selvom man ikke kan opgøre på Vetstat niveau i udlandet, kan der ved fælles hjælp laves omregninger, så det bliver muligt at sammenligne det danske forbrug med forbruget i EU.

Projektets faglige forløb

Milepæle

2011: Ansættelse af PhD studerende (januar), litteraturstudie, indledende deskriptive analyser af Vetstatdata – systemets nuværende status samt retrospektivt

Artikel om Vetstat – beskrivelse af systemet som det ser ud nu, status pt. inkl. vurdering af fejl / mangler

2011-2012: Artikel om Vetstat – AB forbrug igennem ti år – korrigeret jævnfør ovenstående og sammenligning med tidligere års rapportering

2012: Undersøgelse af Vetstats sammenhæng med besætningsfaktorer

Artikel om Vetstats sammenhæng med besætningsfaktorer

2013: Undersøgelse af Vetstats sammenhæng med reststofkoncentrationer

Artikel om Vetstats sammenhæng med reststofkoncentrationer

2014: Udarbejdelser af anbefalinger (Vetstat korrektur, automatiske udtræk, anvendelse i egenkontrol)

Phd afhandling

 • Status pr 1.juli 2011
 • Status pr. 1 februar 2012
 • Status pr. 1. juni 2012
 • Status pr. 1. oktober 2013

Samarbejdspartnere

Projektet laves i samarbejde med Videncenter for Svineproduktion (besætningsundersøgelser, kødkontrol), Landbrug og Fødevarer (reststoffer/resistens i kød) og DTU-Vetinst (administrator-adgang til Vetstat, hjælp med beskrivelser og automatiserede udtræk/beregninger, fejlsikring og tilretning af Vetstatprocedurer efter behov). Repræsentanter fra alle institutioner vil sidde i følgegruppen således at delprojekter koordineres, overlap undgås og synergi sikres.

 • Projektet finansieres af Svineafgiftsfonden og KU-SUND
 • Fødevarestyrelsens Videncenter for Dyrevelfærd (ViD)

I januar 2012 besluttede Fødevarestyrelsens Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) at give 517.200 kr. i støtte til et Vetstat-delprojekt.
Projektet "Har Gult Kort ordningen reduceret velfærden i svinebesætninger?" har til formål at undersøge om reduceret anvendelse af antibiotika har (haft) dyrevelfærdsmæssige konsekvenser i berørte svinebesætninger.

Poster om effekten af Gult Kort ordningen på dyrevelfærd, præsenteret ved Videncenter for Dyrevelfærds konference den 21. november 2012.

Link til: Fødevarestyrelsens Videncenter for Dyrevelfærd (ViD)

KU SUND:

DTU-Vetinst:

Videncenter For Svineproduktion (VSP):

 • Margit Andreasen, Chefforsker, DVM, PhD (medvejleder), man@lf.dk

Landbrug og Fødevarer (LF):

 • Lis Alban, Chefforsker, DVM, PhD, lia@lf.dk

Publikationer


ESPHM 2013
Welfare (productivity) consequences of the Danish “Yellow Card” debate
N. Dupont, J. P. Nielsen, H. Stege.

ICAR 2013
Vetstat- Monitoring usage of antimicrobials in animals
N. Dupont, H. Stege

IPVS 2012

Reporting antibiotic consumption for Danish pigs - effect of the denominator
N. Dupont, H. Stege, N. Toft, M. Andreasen, C. Enøe

Master thesis
Reporting antimicrobial consumption in Danish pigs - Effect of calculation methodsNana Dupont

Phd Thesis

Applications of VetStat data on pig antimicrobial usage. Nana Dupont